Quick scan

Een security scan met behulp van een door Smarts beschikbaar gesteld scansysteem. Vooraf wordt gezamenlijk bepaald welke systemen onderdeel uitmaken van de scope van de scan. Er geldt een limiet van maximaal 30 te scannen IP-adressen. Deze quick scan vindt gedurende een dag plaats. Gedurende deze dag worden de afgesproken IP-adressen gescand. Vervolgens worden de resultaten van de quick scan opgesteld en worden deze met de organisatie besproken en toegelicht. Hierbij wordt een maatwerkrapportage in het Nederlands opgesteld en als bijlage wordt de output van de quick scan tooling (Engelstalig) met de organisatie gedeeld. Doorlooptijd ongeveer 1 week.

Deliverables:

• Scope security quick scan afgesproken
• Security quick scan op locatie uitgevoerd
• Opstellen rapportage
• Presenteren en bespreken van bevindingen en aanbevelingen
• Optioneel: Assisteren met doorvoeren voorgestelde mitigerende maatregelen afkomstig uit de tooling
• Optioneel: Extra security quick scan om vast te stellen dat de gemitigeerde kwetsbaarheden niet meer zijn te misbruiken